ലാലേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബറോസ്.. മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.. വീഡിയോ കാണാം..

ലാലേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബറോസ്.. മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.. വീഡിയോ കാണാം.. Read More »

തൻ്റെ 22 ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് നടി സാനിയാ ഇയ്യപ്പൻ… ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ച് താരം..

തൻ്റെ 22 ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് നടി സാനിയാ ഇയ്യപ്പൻ… ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ച് താരം.. Read More »

“Vayassethrayayi Muppathi” Trailer Unveiled: A Glimpse into a Riveting Tale

The anticipation surrounding the latest Malayalam film, “Vayassethrayayi Muppathi”, has reached a crescendo with the release of its official trailer. Directed by the talented Pappan T Nambiar and boasting a stellar cast including Prashant Murali, Chithra Nair, and Shiju UC among others, this film promises to be a captivating cinematic experience.

The trailer offers a tantalizing glimpse into the narrative landscape crafted by the adept minds of writers Faizal Abdullah and Shiju UC. With a story that promises to be both poignant and gripping, “Vayassethrayayi Muppathi” appears to delve into the intricacies of human relationships, aging, and the passage of time.

At the helm of the production are Ajayan and NoLimit Films, ensuring a seamless execution of the director’s vision. Pappan T Nambiar, known for his distinct storytelling prowess, brings his expertise to the forefront, steering the narrative with finesse.

The trailer showcases the seamless integration of Sanfeer K’s musical compositions, setting the tone for the emotional journey that awaits the audience. Alongside Sanfeer K, Sibu Sukumaran adds his musical prowess to the mix, promising a soundtrack that will resonate long after the credits roll.

Shameer Gibran’s cinematography lends a visually stunning backdrop to the narrative, capturing the essence of each moment with precision and artistry. From sweeping landscapes to intimate close-ups, Gibran’s lens breathes life into the world of “Vayassethrayayi Muppathi”, enhancing the storytelling experience.

With a screenplay and dialogue penned by Faizal Abdullah and Shiju UC, the trailer hints at a narrative that is bound to provoke introspection and evoke a myriad of emotions. As the characters grapple with the complexities of life, love, and loss, audiences can expect a cinematic journey that transcends the boundaries of conventional storytelling.

As the countdown to the film’s release begins, “Vayassethrayayi Muppathi” stands poised to make its mark on the Malayalam film industry. With a stellar cast, compelling storyline, and a creative team dedicated to delivering excellence, this film is primed to leave an indelible impression on audiences far and wide. So buckle up and get ready to embark on an unforgettable cinematic voyage with “Vayassethrayayi Muppathi”.

“Vayassethrayayi Muppathi” Trailer Unveiled: A Glimpse into a Riveting Tale Read More »

“Kanguva: A Thrilling Action-Packed Movie with a Star-Studded Cast”

Kanguva – Sizzle Teaser Movie Credits

The highly anticipated movie, “Kanguva,” is set to sizzle the screens with its thrilling storyline and stellar cast. With an ensemble of talented actors, this movie promises to be a must-watch for all cinema lovers.

Starring

The movie features some of the biggest names in the industry, who bring their A-game to the screen:

 • Suriya
 • Disha Patani
 • Bobby Deol

Each of these actors has carved a niche for themselves with their exceptional performances in previous projects. With their diverse acting skills, they are sure to captivate the audience and make “Kanguva” an unforgettable cinematic experience.

About “Kanguva”

“Kanguva” is an action-packed thriller that takes the audience on a rollercoaster ride of emotions. The movie revolves around a gripping storyline that keeps the viewers on the edge of their seats throughout.

Directed by a renowned filmmaker, the movie boasts high production values and stunning visuals. The combination of a compelling narrative, powerful performances, and top-notch filmmaking techniques makes “Kanguva” a surefire hit.

As the release date approaches, fans eagerly await the opportunity to witness the magic of “Kanguva” on the big screen. With its star-studded cast and captivating storyline, this movie is expected to leave a lasting impression on the audience.

So mark your calendars and get ready to be enthralled by “Kanguva” as it takes you on an unforgettable cinematic journey.

“Kanguva: A Thrilling Action-Packed Movie with a Star-Studded Cast” Read More »

“Introducing the Video Song ‘Mandharam’ from the Movie ‘Anchakkallakokkan'”

Introducing the Video Song “Mandharam” from the Movie “Anchakkallakokkan”

We are excited to present the video song “Mandharam” from the movie “Anchakkallakokkan”. This beautiful song is sung by Krishna Arun, with lyrics written by Madhavan Kizhakkedath and music composed by Manikandan Ayyappa.

Song Credits

 • Song Name: Mandharam
 • Movie: Anchakkallakokkan
 • Music Composed, Arranged, and Programmed by: Manikandan Ayyappa
 • Lyrics: Madhavan Kizhakkedath
 • Singer: Krishna Arun
 • Guitars: Sarath Subrahmanian
 • Recorded at SM Studios, Kerala
 • Mixing and Mastered at M Studios, Kerala

Movie Credits

 • Starring: Lukman Avaran, Chemban Vinod Jose, Manikandan R Achari, Megha Thomas, Merin Mary Philip
 • Writer and Director: Ullas Chemban
 • Co-writer: Vikil Venu
 • Producer: Chemban Vinod Jose

Get ready to experience the magic of “Mandharam” as it takes you on a musical journey. Stay tuned for the release of the full video song and enjoy the captivating visuals and soulful music.

“Introducing the Video Song ‘Mandharam’ from the Movie ‘Anchakkallakokkan'” Read More »

“Madhu Pakaroo” from “Varshangalkku Shesham”: A Soulful Journey Through Melody and Emotion

In the realm of Indian cinema, where music plays an integral role in storytelling, certain songs possess a timeless quality that transcends mere entertainment, delving deep into the essence of human emotions. One such gem is “Madhu Pakaroo” from the movie “Varshangalkku Shesham”. Composed, produced, and arranged by the talented Amrit Ramnath, this song is a poignant creation that finds its soul in the stirring lyrics penned by Vineeth Sreenivasan.

From the moment the first note strikes, “Madhu Pakaroo” weaves a mesmerizing tapestry of melody and emotion, inviting listeners to embark on a soul-stirring journey. The song’s haunting melody, accompanied by the evocative vocals of Vineeth Sreenivasan, creates an immersive experience that tugs at the heartstrings with every refrain.

At its core, “Madhu Pakaroo” is a celebration of love and longing, capturing the essence of bittersweet romance with its poetic lyrics. Vineeth Sreenivasan’s mastery in lyrical composition shines through as he effortlessly paints vivid imagery with his words, evoking a myriad of emotions that resonate deeply with the listener. Each verse is a testament to the power of love, its joys, its sorrows, and the timeless yearning that accompanies it.

Amrit Ramnath’s composition beautifully complements the lyrical narrative, setting the perfect backdrop for Vineeth Sreenivasan’s emotive vocals to soar. The delicate interplay of instruments, from Sandeep Mohan’s guitars to Naveen Napier’s bass guitar, adds layers of depth to the musical arrangement, enhancing the song’s emotional impact.

One of the most enchanting aspects of “Madhu Pakaroo” is the infusion of Rajasthani folk vocals by Devu Khan Manganiyar, which adds a distinctive flavor to the composition. This fusion of traditional elements with contemporary music underscores the song’s universality, transcending cultural boundaries to touch the hearts of listeners across diverse backgrounds.

Furthermore, the contribution of the talented backing vocalists – Amal C Ajith, Milan Joy, Soorya Shyam Gopal, Aswin Vijayan, and Suroor Musthafa – enriches the song’s texture, creating a harmonious blend of voices that elevates the listening experience to new heights.

Behind the scenes, a team of skilled musicians and technicians worked tirelessly to bring “Madhu Pakaroo” to life. From the meticulous recording sessions supervised by Maniratnam, Amal Mithu, and Arjun to the expert mixing and mastering by Nitin Muralikrishna and Ronak Runwal respectively, every aspect of the song’s production reflects a commitment to excellence.

In essence, “Madhu Pakaroo” is more than just a song; it’s a heartfelt expression of love and longing, crafted with care and passion by a team of exceptionally talented individuals. As listeners immerse themselves in its soulful melodies, they’re transported to a world where emotions reign supreme, reminding us of the enduring power of music to touch our hearts and souls.

“Madhu Pakaroo” from “Varshangalkku Shesham”: A Soulful Journey Through Melody and Emotion Read More »

“Thankamani”: An Upcoming Indian Malayalam-Language Crime Thriller Film

“Thankamani” is an eagerly awaited Indian Malayalam-language crime thriller film written and directed by Ratheesh Reghunandan. Produced by R B Choudhry under the banner of Super Good Films in association with Iffaar Media Raaffi Mathirra, the film stars Dileep in the lead role.

The storyline of “Thankamani” draws inspiration from a real-life incident that occurred in Kerala many years ago, adding an element of authenticity and intrigue to the narrative. As fans eagerly await the release of this highly anticipated film, the music rights for “Thankamani” have been acquired by Saina Music.

The songs in “Thankamani” are composed and arranged by William Francis. The lyrics are penned by BT Anilkumar, and the vocals are provided by V Devanand and Mridula Warrier. The music is further enhanced by the talents of Nikhil Ram on woodwinds, Sunil Kumar on percussions, Sandeep Mohan on guitars and mandolin, and K J Paulson on sitar.

The vocals for the songs in “Thankamani” were recorded at M Lounge Studios in Kochi, with the engineering expertise of Amal Mithu. The mixing and mastering of the music were done by Midhun Anand, ensuring a high-quality audio experience for the audience.

With its intriguing storyline, talented cast, and captivating music, “Thankamani” promises to be a must-watch film for fans of the crime thriller genre. Stay tuned for more updates on the release date and further details about this exciting project.

“Thankamani”: An Upcoming Indian Malayalam-Language Crime Thriller Film Read More »

Tillu Square 2: Anupama Parameswaran upcomming telugu movie trailer

Tillu Square is an exciting upcoming Telugu feature film that promises to captivate audiences with its engaging storyline and talented cast. Starring Sidhu and Anupama Parameswaran in lead roles, this film is set to be a must-watch for Telugu cinema enthusiasts.

Directed by Mallik Ram, Tillu Square showcases the director’s unique vision and storytelling abilities. Mallik Ram’s previous works have garnered critical acclaim, and this film is expected to be no different. With his expertise, audiences can anticipate a compelling narrative and well-executed scenes.

The editing of Tillu Square is handled by the talented Navin Nooli. Known for his precision and attention to detail, Navin Nooli’s work will ensure a seamless flow of the film’s sequences, enhancing the overall viewing experience. His expertise in shaping the story through editing will undoubtedly leave a lasting impression on the audience.

Cinematography plays a crucial role in any film, and Sai Prakash Ummadisingu brings his skills to Tillu Square. With his keen eye for capturing visuals and creating the right mood, Ummadisingu’s cinematography will add depth and beauty to every frame. Audiences can expect stunning visuals that enhance the storytelling and immerse them in the world of Tillu Square.

Music is an integral part of any film, and Ram Miriyala’s compositions for Tillu Square are sure to strike a chord with the audience. Known for his ability to create soulful melodies and foot-tapping beats, Miriyala’s music will elevate the emotions and add an extra layer of depth to the film.

Tillu Square is a film that brings together a talented team of professionals, each contributing their expertise to create a memorable cinematic experience. With Sidhu and Anupama Parameswaran in the lead roles, Mallik Ram’s direction, Navin Nooli’s editing, Sai Prakash Ummadisingu’s cinematography, and Ram Miriyala’s music, this film is poised to make waves in the Telugu film industry.

Tillu Square 2: Anupama Parameswaran upcomming telugu movie trailer Read More »

Scroll to Top